piątek, 24 sierpnia 2012

Wady powstałe przy obróbce cieplnej i wykańczającej

Duży rozrzut twardości.
Powodem tej wady może być niewłaściwy lub pomieszany materiał, nieprzestrzeganie technologii, niewłaściwy piec do obróbki cieplnej. Gdy skład chemiczny materiału jest właściwy, wadę można usunąć poprzez powtórną obróbkę mechaniczną wadliwych odkuwek.
Różnorodna twardość.
 Pojedyncze odkuwki wykazują w różnych punktach różne twardości. Powodem tej wady może być nierównomierne nagrzanie odkuwek lub skupiska zgorzeliny o niejednakowej grubości, która mając własności izolacyjne nie dopuszcza do szybkiego ochłodzenia się materiału.
Pęknięcia hartownicze.
Powodem powstania tej wady jest nieprzestrzeganie technologii, w wyniku, czego powstają na powierzchni odkuwek krzywoliniowe pęknięcia w miejscach przejścia od przekrojów cienkich do grubych, albo na cienkich żebrach lub obwodzie. Odkuwki wykazujące tego rodzaju wady są brakami.
Kruchość trawienia
powstaje wskutek zbyt długiego przetrzymywania odkuwek w kąpieli trawiącej, lub dużego stężenia kąpieli. Wskutek tego wodór dyfunduje w głąb materiału, powodując jego kruchość. Stwierdzenie tej wady jest trudne, ponieważ może się okazać dopiero po dłuższym okresie czasu, a nawet w eksploatacji. Wada ta jest nienaprawialna.
Zniekształcenie krawędzi
powstaje przy zbyt długim bębnowaniu odkuwek nie dostosowanych do oczyszczania w bębnach. Największemu uszkodzeniu ulegają ostre krawędzie. O ile zmiana wymiarów przekroczyła dopuszczalne odchyłki, wada ta jest nie do naprawienia