poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Wady powstałe przy kuciu

Wgniecenia są to pojedyncze wgłębienia o różnych wymiarach i kształtach znajdujące się na powierzchni odkuwki. Powstają one wskutek wprasowania w materiał zgorzeliny nieusuniętej z wykroju. Wgniecenie spowodować może nieusunięty zadzior powstały przy cięciu. Wgniecenie nie kwalifikuje odkuwki, jako braku, o ile mieści się w granicach odchyłek.
Zawinięcia powstają, gdy część materiału płynie w czasie kucia w niewłaściwym kierunku, tworząc wybrzuszenie, które następnie zostaje wprasowane w materiał. Wada ta jest trudna do stwierdzenia w czasie kucia, widoczna staje się dopiero po oczyszczeniu odkuwki. Jeżeli głębokość zawinięcia mieści się w granicy odchyłek, to po jego wyszlifowaniu odkuwka może być uznana za dobrą.
Podłamy są to zafałdowania materiału występujące na granicy zetknięcia się dwóch wypływek posuwających się z różnych kierunków. Podłam może sięgać nawet w głąb odkuwki. Stwierdzenie tej wady w czasie kucia jest niemożliwe, wykrywa się ją dopiero po usunięciu zgorzeliny
Zniekształcenie jest to mechaniczne uszkodzenie odkuwki, która w czasie kucia znalazła się częściowo poza wykrojem. Wada ta jest nienaprawialna.
Niewypełnienie wykroju występuje najczęściej na wysokich żebrach, w ostrych występach i na krawędziach odkuwek. Wada spowodowana jest niską temperaturą materiału, za małą ilością materiału wyjściowego lub za małą energią uderzenia młota.
Niedokucie. Wszystkie wymiary odkuwki równoległe do osi uderzenia są większe niż być powinny. Przyczynami powstania tej wady są: niska temperatura nagrzania materiału, za mała energia lub za mała liczba uderzeń młota. Niedokucie może być usunięte przez powtórne przekucie odkuwki.
Nadmierna wypływka spowodowana jest niedokładnym wykonaniem płyty okrojnikowej. Wadę można usunąć przez wyszlifowanie nadmiernej wypływki.
Skrzywienie spotyka się w odkuwkach o wydłużonych kształtach. Powodem jest nierównomierne stygnięcie odkuwek i niewłaściwy sposób ich składania po odkuciu. Wady te są naprawialne.
Przesadzenie odkuwki powstaje w razie przesunięcia się połówek matrycy. O ile przesunięcie jest większe niż odchyłki wymiarowe, odkuwki są brakiem.
Niewłaściwa wielkość ziarna spowodowana jest użyciem niewłaściwego materiału. Poza tym wielkość ziarna może ulec powiększeniu, gdy materiał o właściwym ziarnie poddany jest niewłaściwej obróbce kuźniczej, niezgodnej z technologią, co do sposobu nagrzewania i wielkości zgniotów, Wada ta jest nienaprawialna.
Niewłaściwy przebieg włókien powstaje z powodu nieprzestrzegania technologii, a mianowicie z powodu niewłaściwego kształtu wstępnej odkuwki i niewłaściwego ułożenia materiału w wykroju. Wada ta jest nienaprawialna.
Pęknięcia i rysy powstające w czasie kucia są spowodowane użyciem materiału z rysami, (które ujawniły się w czasie kucia), kuciem w zbyt niskiej temperaturze i zbyt szybkim chłodzeniem odkuwek wykonanych ze stali stopowej. Wada ta jest z reguły nienaprawialna.
Rozwarstwienie jest wynikiem użycia niewłaściwego materiału, który miał zbyt dużą jamę usadową. Wada ta ujawnia się często, dopiero w czasie obróbki cieplnej.
Krzyż kucia są to pęknięcia wewnątrz materiału, które układają się w kształcie krzyża. Powodem powstania tej wady jest niewłaściwa temperatura kucia, niewłaściwy sposób przekuwania pręta kwadratowego na okrągły i stosowanie niewłaściwych kowadeł. Odkuwka z tą wadą jest nienaprawialna.